Exhibition of works by Evgeny Vakhtangov “Reflexes”