Exhibition of Ilya Fedotov-Fedorov «Instinct of Conservation»