Exhibition “Vlad Kulkov & GREHT Scylla VS. Charybdis”